Podvojné účtovníctvo - ACCOUNT CONSULT

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Podvojné účtovníctvo

V rámci priebežne vedeného podvojného účtovníctva na základe zmluvy zabezpečujeme nasledovné:

1.  Príprava

 • Protokolárne prevzatie dokladov u klienta alebo u nás prípadne doručenie poštou s doručenkou

 • Triedenie dokladov a kontrola ich formálnych náležitosti podľa platnej legislatívy a súvisiaca   administratíva

 • Príprava a kompletizácia dokladov na účtovanie, komunikácia s klientom v prípade nejasností, predkontácia

 • V prípade nových klientov je to príprava číselníkov a nastavenie účtovníctva pre ich potreby


2. Spracovanie

 • Zaúčtovanie dokladov/ účtovných prípadov do účtovného softvéru

 • Vedenie účtovných kníh v zmysle platnej legislatívy

 • Priebežné účtovné závierky v prípade potreby

 • Pravidelné zálohovanie kompletného účtovníctva klienta

 • Konzultácie a poradenstvo


3. Analýzy a výstupy

 • Saldokontá pohľadávok a záväzkov

 • DPH evidencia daňových dokladov, daňové priznanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz

 • Priebežné analýzy a výstupy z účtovníctva v požadovanej štruktúre (napr. podľa nákladových stredísk, útvarov, zákaziek príp. iných kritérií)  

 • Vypracovanie podkladov k daňovému priznaniu k dani z príjmu právnických osôb

 • Vyhotovenie riadnej účtovnej závierky - súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke (aj v Anglickom jazyku)

 • Tlač hlavnej knihy a denníkaĎalšie poskytované služby súvisiace s podvojným účtovníctvom mimo zmluvného paušálu:

 • Knihy jázd a cestovné príkazy

 • Vypracovanie interných smerníc pre účtovníctvo a dane

 • Skladová evidencia

 • Zastupovanie klienta voči štátnym inštitúciám a zdravotným poisťovniam

 • Vypracovanie štatistických výkazov pre ŠÚ SR a NBS, Intrastat

 • Spolupráca s klientom pri zákonom stanovených dokladových a fyzických inventúrach, vyhotovenie inventarizačných protokolov

 • Spolupráca a príprava výstupov z účtovníctva pre interný resp. externý štatutárny audit

 • Mimoriadne účtovné závierky

 • Vyhotovenie výročnej správy

 • Kontrola účtovníctva s následným vypracovaním písomného stanoviska k výsledkom kontroly

 • Analýza a rekonštrukcia účtovníctva

 • Forecasting - príprava prognóz hospodárenia

 • Budgeting - tvorba rozpočtov, ich následná kontrola a analýza

 • Reporting - zasielanie údajov z účtovníctva materskej spoločnosti v požadovanej štruktúre reportovacieho balíka a periodicite

 • Cashmanagement a elektronická komunikácia s bankou

 • Plánovanie a kontrola cashflow

 • Archivácia dokladov (spoplatnená v prípade dokladov starších viac ako jedno predošlé účtovné obdobie)

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky